Propozycja rachunku sumienia

Rachunek Sumienia

DLA DOROSŁYCH

 

Pytania wstępne

  • Czy żałuję za popełnione zło?
  • Mam stanąć przed Bogiem, który jest Miłością, a ile jest miłości we mnie?
  • Bóg chce mnie uzdrowić. Czy je­stem gotów przyjąć Ci ten dar?
  • Co zmieniło się od ostatniej spo­wie­dzi? Może zapomniałem lub zataiłem ciężki grzech?
  • Pokuta zobowiązuje do naprawie­nia wyrządzonego zła. Jak ją od­prawi­łem?
  • Czy bliźni zauważyli moją po­prawę po ostatniej spowiedzi?

I: Nie będziesz miał bogów cu­dzych przede Mną.

Bóg jest moim Ojcem. Ile jest we mnie z obrazu Boga? Czy pielęgnuję w sobie dar chrztu świętego? Czy pa­miętam o modlitwie? Każdego dnia wybieram po­między wieloma warto­ściami. Na którym miejscu jest Bóg? Ile czasu poświęcam na rozmowę z Bogiem i słuchanie Go? Celem życia chrześcijanina jest zbawie­nie. Co przysłania mi ten cel?

Jak rozwijam i pogłębiam dar wiary? Czy wątpię w prawdy wiary? Może niedbale czynię znak krzyża? Bóg za­prasza mnie do współpracy w budo­waniu Królestwa Bożego. Jaka jest moja postawa wobec spotykanych ludzi? Czy unoszę się py py­chą? Jak wy­pełniam swoje obowiązki w pracy? Czy w życiu kieruję się nauką Je­zusa? Człowiek rozwija się nieustan­nie, a moja wiara i wiedza religijna?

II: Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie.

Imię Boga jest święte. Czy nie wy­mie­niam go bez uszanowania, w gniewie i w żartach? Bluźnierstwo przeciw imieniu Bożemu i fałszywa przysięga jest grze­chem. Czy sza­nuję imię mego Boga? Czasem pro­szę o coś Boga, składam przyrzecze­nia, obietnice. Czy dotrzy­muję skła­danych ślubów? Czy złorzeczę i prze­klinam bliźnich? Boża opatrzność czuwa nade mną. Czy ulegam poku­sie korzystania z wróżb i przepo­wiedni astrologów? Jak często ule­gam tej po­kusie? Może poddaję się zwątpieniu?

III: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

Jaki jest mój dzień święty? Czy w moim domu panuje świąteczna at­mosfera? Jak często rozmawiam z domownikami na temat wiary? Jak zachowuję się wobec ludzi, którym grozi utrata wiary? Bóg mówi do mnie w czytaniach mszalnych. Czy słu­cham uważnie i zapamiętuję wska­zania Boga z tekstów Pisma Świę­tego? Czy chętnie i punktualnie przycho­dzę na Mszę świętą? Czy opuszczam Mszę Świętą z własnej winy?

IV: Czcij ojca swego i matkę swoją.

Bóg dal mi rodziców. Czy okazuję im szacunek, troszczę się o nich i modlę się w ich intencji? Czy jestem wdzięczny moim rodzicom chrzest­nym? Jak odno­szę się do rad rodzi­ców?

Czy na co dzień jestem uprzejmy i trosz­czę się o najbliższych? Ile czasu poświę­cam dla rodziny? Mam obo­wiązek modlić się za najbliższych. Jak często to czynię Czy jestem spra­wiedliwy wobec dzieci? Czy intere­suję się rozwojem moich dzieci, ich postępami w nauce? Czy sta­ram się zapewnić dobry byt rodzinie? Jak traktuję swoje obowiązki wobec bliź­nich i ojczyzny? Czy okazuję wdzięcz­ność Bogu i ludziom? Jak często zapo­minam o imieninach i rocznicach najbliż­szych?

V: Nie zabijaj.

Bóg jest dawcą życia. Czy szanuję ten dar? Jaki mam pogląd na temat zabija­nia poczętych dzieci i uśmier­cania ludzi chorych i starych? Gniew, pogarda, nie­nawiść i zemsta są grze­chami przeciw życiu. Czy szkodzę so­bie na zdrowiu przez picie alkoholu, palenie tytoniu, za­żywanie narkoty­ków, innych niebez­piecznych sub­stancji? Czy mam odwagę przeciw­stawić się częstowaniu używ­kami nieletnich? A może sam im to pro­po­nuję? Wielu ludzi cierpi głód, a ja za­pominam, że obżarstwo jest grze­chem. Czy dbam o zdrowie swoje i bliskich przez dobre odżywianie i wy­poczynek? Czy lekceważąc przepisy drogowe nie narażam na niebezpie­czeństwo życia swojego i innych? Czy dopuszczam my­śli samobójcze Czy odwiedzam krew­nych i znajo­mych, którzy chorują? Czy naśmie­wam się z moich bliźnich, z ich nie­szczęścia, choroby, kalectwa?

VI i IX: Nie cudzołóż. Nie pożądaj żony bliźniego twego.

Jezus naucza, że grzechy te wynikają z pożą­dliwo­ści serca. Czy z szacun­kiem trak­tuję płciowość? Ciało ludz­kie jest świą­ty­nią Ducha Świętego. Czy z należy­tym szacunkiem traktuję innych? Co myślę o nierozerwalności i świętości małżeń­stwa? Czy jestem przyczyną zgorszenia innych przez sposób ubierania się, dwu­znaczne słowa, sprośne żarty? Czy czytam książki, czasopisma, oglą­dam filmy o treści erotycznej, je­śli tak to jak często? Czy ze skrom­nością kształtuję swoją wyobraźnię i pragnie­nia? Czy popełniam uczynki nieczyste samotnie lub z drugą osobą? Jeśli tak, to jak często? Czy jako chrześcijanin sza­nuję dziewic­two i czystość przedmałżeń­ską?

VII i IX: Nie kradnij: Nie pożądaj żadnej rzeczy należącej do bliź­niego.

Czy ukradłem coś? Jeśli tak to na jaką wartość? Czy skradzione rzeczy zwróciłem? Czy zazdroszczę innym po­siadanych przez nich? Czy szanuję wła­sność cudzą i społeczną? Czy szanuję pracę innych? Czy ku­puję coś pochodzą­cego z kradzieży? Czy aprobuję lub je­stem obojętny wobec aktów wandali­zmu? Jak wy­wiązuję się ze zobowiązań podatko­wych? Czy łatwo pożyczam od in­nych i nie zwracam im tego? Bóg daje mi czas. Jak korzystam z tego daru? Ile czasu marnuję przed tele­wizorem, kom­puterem? Czy nie opa­nował mnie ha­zard, np. tzw. auto­maty?

­ VIII: Nie mów fałszywego świa­dec­twa przeciw bliźniemu twemu.

Jezus mówi, że będziemy sądzeni z każdego słowa. Jak trak­tuję wypowiadane przez siebie słowa? Czy plotkuję? Czy jestem wścibski i wypytuję innych o sprawy osobiste? Pan Jezus naucza, że oj­cem kłamstwa jest szatan. Czy je­stem praw­domówny? Czy dotrzy­muję tajemnic? Czy dobrze mówię o innych? Czy rze­tel­nie udzielam informacji? Czy sięgam po plotkarskie gazety, słu­cham takich pro­gramów? Czy potra­fię się cieszyć z suk­cesów bliźnich i pochwalić ich? Czy sza­nuję prawo in­nych osób do własnego zdania?

 

Przykazania kościelne

I Przykazanie: W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

Czy w każdą niedzielę chodzę na Mszę świętą? Jeżeli nie to, ile razy nie by­lem i dlaczego? Czy zawsze przycho­dzę na nią punktualnie? Bóg mówi do mnie przez Pismo Święte, a jaka jest moja modlitwa? Czy uczestni­czę ak­tywnie we Mszy Świętej? Które z do­brych uczynków minionego tygodnia złożyłem Bogu w ofierze Mszy świę­tej? Czy jako rodzic daję moim dzie­ciom przykład chrześcijańskiego ży­cia? Wiele spraw mam do załatwie­nia. Czy podej­muję w dniu świętym prace, które mo­głem wykonać w ty­godniu, a zaniedba­łem je z lenistwa?

II przykazanie: Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakra­mentu po­kuty.

Bóg jest moim Ojcem. Czy chętnie i z ufnością korzystam z Jego miło­sierdzia? Czy przygotowuję się do sakramentu pokuty z miłości do Boga i Kościoła? Czy potrafię przeba­czyć komuś, kto wyrzą­dził mi krzywdę? Czy moje przystępo­wanie do sakramentów świętych jest uza­leżnione od nastrojów i humorów?

III przykazanie: Przynajmniej raz w roku w okresie wielkanoc­nym przy­jąć komunię świętą.

Do komunii świętej mogę przystąpić tylko w stanie łaski uświęcającej! Czy nie przyjąłem komunii świętej święto­kradzko? Jak odnoszę się do tajemnicy Chrystusa obecnego w Eu­charystii? Czy dziękuje Bogu za Jego dary i rozwijam swoje talenty?

IV przykazanie: Zachować naka­zane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, w okre­sach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.

Wolna wola jest darem Boga. Czy potra­fię panować nad słabościami mego ciała? Czy zachowuję post piątkowy?

V przykazanie: Troszczyć się o po­trzeby wspólnoty Kościoła.

Czy moja wiara uzdalnia mnie do tro­ski o braci i siostry w wierze? Czy okazuję wdzięczność Bogu i ludziom? Czy chęt­nie angażuję się w różne ak­cje para­fialne?